Stotram

Shridevyatharvashirsham–श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्

॥ Shridevyatharvashirsham ॥Om Sarve Vai Deva Devimupatasthuh Kasi Tvam Mahadeviti॥1॥ Sabravit – Aham Brahmasvarupini। Mattah Prakritipurushatmakam Jagat। Shunyam Chashunyam Cha॥2॥ […]

,

Shridevyatharvashirsham–श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् Read Post »