Ashtakam

Shri Kalikashtakam–कालिकाष्टकम्

॥ Shri Kalikashtakam ॥Galadrakta-mundavalikanthamalaMahoghorarava Sudanshtra Karala। Vivastra Shmashanalaya MuktakeshiMahakalakamakula Kalikeyam॥1॥ Bhuje Vamayugme Shiroasim DadhanaVaram Dakshayugmeabhayam Vai Tathaiva। Sumadhyaapi TungastanabharanamraLasadrakta-srikkadvaya Susmitasya॥2॥ […]

,

Shri Kalikashtakam–कालिकाष्टकम् Read Post »