Stotram

Parameshwara Stuti Stotram – परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम्

॥ Parameshwara Stuti Stotram ॥Tvamekah Shuddhoasi Tvayi Nigamabaha Malamayam Prapanchcham Pashyanti Bhramaparavashah Papaniratah। Bahistebhyah Kritva Svapadasharanam Manaya Vibho Gajendre Drishtam […]

,

Parameshwara Stuti Stotram – परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् Read Post »