Stotram

Atha Tantroktam Ratrisuktam–अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्

॥ Atha Tantroktam Ratrisuktam ॥ Om Vishveshvarim Jagaddhatrim Sthitisanharakarinim। Nidram Bhagavatim Vishnoratulam Tejasah Prabhuh॥1॥ Brahmovacha Tvam Svaha Tvam Svadha Tvam […]

,

Atha Tantroktam Ratrisuktam–अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम् Read Post »