Stotram

Shrihanumattandavastotram–श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम्

॥ Shrihanumattandavastotram ॥॥ Dhyana ॥Vande Sinduravarnabham Lohitambarabhushitam। Raktangaragashobhadhyam Shonapuchchham Kapishvaram॥ ॥ Stotra Patha ॥Bhaje Samiranandanam, Subhaktachittaranjanam, Dinesharupabhakshakam, Samastabhaktarakshakam। Sukanthakaryasadhakam, Vipakshapakshabadhakam, […]

,

Shrihanumattandavastotram–श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् Read Post »