Stotram

Shri Ramarakshastotram–श्रीरामरक्षास्तोत्रम्

॥ Shri Ramarakshastotram ॥Shri Ganeshaya-namah। Asya Shri Ramraksha-stotra-mantrasya। Budhakaushika Rishih। Shri Sitaramachandro Devata। Anushtup Chhandah। Sita Shaktih। Shrimadhanuman Kilakam। Shri […]

,

Shri Ramarakshastotram–श्रीरामरक्षास्तोत्रम् Read Post »