Stotram

Atha Tantroktam Devisuktam–अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

॥ Atha Tantroktam Devisuktam ॥Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah। Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Sma Tam॥1॥ Raudrayai Namo Nityayai […]

,

Atha Tantroktam Devisuktam–अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम् Read Post »