Stotram

Atha Kilakam–अथ कीलकम्

॥ Atha Kilakam ॥Om Asya Shrikilakamantrasya Shiva Rishih,Anushtup Chhandah, Shri Mahasaraswati Devata,Shri Jagadambaprityartham Saptashatipathangatvena Jape Viniyogah। Om Namashchandikayai॥ Markandeya UvachaOm […]

,

Atha Kilakam–अथ कीलकम् Read Post »