Loading...

Shri Ramarakshastotram–श्रीरामरक्षास्तोत्रम्

॥ Shri Ramarakshastotram ॥
Shri Ganeshaya-namah।

Asya Shri Ramraksha-stotra-mantrasya।

Budhakaushika Rishih।

Shri Sitaramachandro Devata।

Anushtup Chhandah।

Sita Shaktih।

Shrimadhanuman Kilakam।

Shri Sitaramachandra-prityarthe Jape Viniyogah॥

Atha Dhyanama
Dhyayedajanubahum Dhritashara-dhanusham Baddhapadmasanastham।

Pitam Vaso Vasanam Navakamala-dalaspardhinetram Prasannam

Vamankarudha-sita-mukhakamala-milallochanam Niradabham।

Nanalankaradiptam Dadhatamurujata-mandanam Ramachandram॥

Iti Dhyanam
Charitam Raghunathasya Shatakotipravistaram।

Ekaikamaksharam Punsam Mahapataka-nashanam॥1॥

Dhyatva Nilotpalashyamam Ramam Rajivalochanam।

Janakilakshmanopetam Jatamukutamanditam॥2॥

Sasituna-dhanurbanapanim Naktam Charantakam।

Svalilaya Jagattratumavirbhutamajam Vibhum॥3॥

Ramaraksham Pathetpragyah Papaghani Sarvakamadam।

Shiro Me Raghavah Patu Bhalam Dasharathatmajah॥4॥

Kausalyeyo Drishau Patu Vishvamitrapriyah Shruti।

Ghranam Patu Makhatrata Mukham Saumitrivatsalah॥5॥

Jivham Vidyanidhih Patu Kantham Bharata-vanditah।

Skandhau Divyayudhah Patu Bhujau Bhagneshkarmukah॥6॥

Karau Sitapatih Patu Hridayam Jamadagnyajit।

Madhyam Patu Kharadhvansi Nabhim Jambavadashrayah॥7॥

Sugriveshah Kati Patu Sakthini Hanumatprabhuh।

Uru Raghuttamah Patu Rakshah Kulavinashkrit॥8॥

Januni Setukritpatu Janghe Dashamukhantakah।

Padau Bibhishanashridh Patu Ramoskhilam Vapuh॥9॥

Etam Ramabalopetam Raksham Yah Sukriti Pathet।

Sa Chirayuh Sukhi Putri Vijayi Vinayi Bhaveta॥10॥

Patala-Bhutala-Vyoma-Charinashchadmacharinah।

Na Drashtumapi Shaktaste Rakshitam Ramanamabhih॥11॥

Rameti Ramabhadreti Ramachandreti Va Smaran।

Naro Na Lipyate Papaih Bhukti Muktim Cha Vindati॥12॥

Jagajjetraikamantrena Ramanamna-bhirakshitam।

Yah Kanthe Dharayettasya Karasthah Sarvasiddhayah॥13॥

Vajrapanjaranamedam Yo Ramakavacham Smaret।

Avyahatagyah Sarvatra Labhate Jayamangalam॥14॥

Adishtavan Yatha Svapne Ramarakshamima Harah।

Tatha Likhitavan Pratah Prabuddho Budhakaushikah॥15॥

Aramah Kalpavrikshanam Viramah Sakalapadam।

Abhiramastrilokanam Ramah Shriman Sa Nah Prabhuh॥16॥

Tarunau Rupasampannau Sukumarau Mahabalau।

Pundarika-vishalakshau Chirakrishnajinambarau॥17॥

Phalmulashinau Dantau Tapasau Brahmacharinau।

Putrau Dasharatha-syaitau Bhratarau Ramalakshmanau॥18॥

Sharanyau Sarvasatvanam Shreshthau Sarvadhanushmatam।

Rakshah Kulanihantarau Trayetam No Raghuttamau॥19॥

Attasajjadhanusha VishusprishaVakshaya Shuganishanga Sandiganau।

Rakshanaya Mama RamalakshmanavagratahPathi Sadaiva Gachchhatam॥20॥

Sannaddhah KavachiKhadgi Chapabanadharo Yuva।

Gachchhan ManorathoasmakamRamah Patu Salakshmanah॥21॥

Ramo Dasharathih ShuroLakshmananucharo Bali।

Kakutsthah Purushah PurnahKausalyeyo Raghuttamah॥22॥

Vedantavedayo Yagyeshah Puranapurushottamah।

Janakivallabhah Shrimanaprameya-parakramah॥23॥

Ityetani JapennityamMadbhaktah Shraddhayanvitah।

Ashvamedhadhikam PunyamSamprapnoti Na Sanshayah॥24॥

Ramam Durvadalashyam Padmaksham Pitavasasam।

Stuvanti Namabhirdivyairna Te Sansarino Narah॥25॥

Ramam Lakshmana-PurvajamRaghuvaram Sitapatim Sundaram।

Kakutstham KarunarnavamGunanidhim Viprapriyam Dharmikam।

Rajendram Satyasandham Dasharatha-TanayamShyamalam Shantamurtim।

Vande Lokabhiramam RaghukulatilakamRaghavam Ravanarim॥26॥

Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase।

Raghunathaya Nathaya Sitayah Pataye Namah॥27॥

Shrirama Rama Raghunandana Rama Rama।

Shrirama Rama Bharatagraja Rama Rama।

Shrirama Rama Ranakarkasha Rama Rama।

Shrirama Rama Sharanam Bhava Rama Rama॥28॥

Shriramachandra-charanau Manasa Smarami।

Shriramachandra-charanau Vachasa Grinami।

Shriramachandra-charanau Shirasa Namami।

Shriramachandra-charanau Sharanam Prapadye॥29॥

Mata Ramo Matpita Ramachandrah।

Svami Ramo Matsakha Ramachandrah।

Sarvasvam Me Ramachandro Dayalur।

Nanyam Jane Naiva Jane Na Jane॥30॥

Dakshine Lakshmano Yasya Vame Cha Janakatmaja।

Purato Marutirayasya Tam Vande Raghunandanam॥31॥

Lokabhirama RanarangadhiramRajivanetram Raghuvanshanatham।

Karunyarupam KarunakarantamShriramachandram Sharanam Prapadye॥32॥

Manojavam MarutatulyavegamJitendriyam Buddhimatam Varishtham।

Vatatmajam VanarayuthamukhyamShriramadutam Sharanam Prapadye॥33॥

Kujantam Rama-RametiMadhuram Madhuraksharam।

Aruhya KavitashakhamVande Valmiki-kokilam॥34॥

Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam।

Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham॥35॥

Bharjanam Bhavabijana-marjanam Sukhasampadam।

Tarjanam Yamadutanam Ramarameti Garjanam॥36॥

Ramo Rajamanih SadaVijayate Ramam Ramesham Bhaje।

Ramenabhihata NishacharachamuRamaya Tasmai Namah।

Ramannasti Parayanam ParataramRamasya Dasoasmyaham।

Rame Chittalayah Sada BhavatuMe Bho Rama Mamuddhara॥37॥

Rama Rameti Rameti Rame Rame Manorame।

Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane॥38॥

॥ Iti Shribudhakaushikamunivirachitam Shriramaraksha Stotram Sampurnam ॥

॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम् ॥
श्रीगणेशायनम:।

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य।

बुधकौशिक ऋषि:।

श्रीसीतारामचन्द्रो देवता।

अनुष्टुप् छन्द:।

सीता शक्ति:।

श्रीमद्हनुमान् कीलकम्।

श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:॥

अथ ध्यानम
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं।

पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्॥

वामाङ्कारूढ-सीता-मुखकमल-मिलल्लोचनं नीरदाभं।

नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्॥

इति ध्यानम्
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥1॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्।

जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्॥2॥

सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकम्।

स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्॥3॥

रामरक्षां पठेत्प्राज्ञ: पापघ्नीं सर्वकामदाम्।

शिरो मे राघव: पातु भालं दशरथात्मज:॥4॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती।

घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल:॥5॥

जिव्हां विद्यानिधि: पातु कण्ठं भरतवन्दित:।

स्कन्धौ दिव्यायुध: पातु भुजौ भग्नेशकार्मुक:॥6॥

करौ सीतापति: पातु हृदयं जामदग्न्यजित्।

मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय:॥7॥

सुग्रीवेश: कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु:।

ऊरू रघूत्तम: पातु रक्ष:कुलविनाशकृत्॥8॥

जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तक:।

पादौ बिभीषणश्रीद: पातु रामोSखिलं वपु:॥9॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां य: सुकृती पठेत्।

स चिरायु: सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्॥10॥

पाताल-भूतल-व्योम-चारिणश्छद्मचारिण:।

न द्र्ष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि:॥11॥

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्।

नरो न लिप्यते पापै: भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति॥12॥

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाऽभिरक्षितम्।

य: कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था: सर्वसिद्धय:॥13॥

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्।

अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्॥14॥

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर:।

तथा लिखितवान् प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिक:॥15॥

आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्।

अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान् स न: प्रभु:॥16॥

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ।

पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ॥17॥

फलमूलशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ।

पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥18॥

शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्।

रक्ष:कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ॥19॥

आत्तसज्जधनुषा विषुस्पृशावक्षया शुगनिषङ्ग सङिगनौ।

रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत:पथि सदैव गच्छताम्॥20॥

संनद्ध: कवचीखड्गी चापबाणधरो युवा।

गच्छन् मनोरथोSस्माकंराम: पातु सलक्ष्मण:॥21॥

रामो दाशरथि: शूरोलक्ष्मणानुचरो बली।

काकुत्स्थ: पुरुष: पूर्ण:कौसल्येयो रघूत्तम:॥22॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेश: पुराणपुरुषोत्तम:।

जानकीवल्लभ: श्रीमानप्रमेयपराक्रम:॥23॥

इत्येतानि जपेन्नित्यंमद्भक्त: श्रद्धयान्वित:।

अश्वमेधाधिकं पुण्यंसम्प्राप्नोति न संशय:॥24॥

रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्।

स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नर:॥25॥

रामं लक्ष्मण-पूर्वजंरघुवरं सीतापतिं सुंदरं।

काकुत्स्थं करुणार्णवंगुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्।

राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथ-तनयंश्यामलं शान्तमूर्तिं।

वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकंराघवं रावणारिम्॥26॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे।

रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम:॥27॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम।

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम।

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम।

श्रीराम राम शरणं भव राम राम॥28॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि।

श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि।

श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि।

श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये॥29॥

माता रामो मत्पिता रामचन्द्र:।

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र:।

सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्।

नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥30॥

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा।

पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्॥31॥

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरंराजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्।

कारुण्यरूपं करुणाकरन्तंश्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये॥32॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगंजितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यंश्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥33॥

कूजन्तं राम-रामेतिमधुरं मधुराक्षरम्।

आरुह्य कविताशाखांवन्दे वाल्मीकिकोकिलम्॥34॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥35॥

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्।

तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्॥36॥

रामो राजमणि: सदाविजयते रामं रमेशं भजे।

रामेणाभिहता निशाचरचमूरामाय तस्मै नम:।

रामान्नास्ति परायणं परतरंरामस्य दासोऽस्म्यहम्।

रामे चित्तलय: सदा भवतुमे भो राम मामुद्धर॥37॥

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥38॥

॥ इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Shopping Cart
Scroll to Top